Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb), een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Om fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Bejegening
Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld die de praktijk hanteert:

 • De werkwijze voor de behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij geven we aan wat we gaan doen, welke handelingen er verricht gaan worden. Als u hiertegen bezwaar heeft, wilt u dit dan onmiddellijk aangeven? 
 • Als u door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen bezwaar heeft, maak dit dan bij de eerste afspraak kenbaar, zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of hij/zij tot behandeling kan overgaan.
 • Als u er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, geef dit dan vóór het eerste consult aan.
 • De behandeling vindt over het algemeen in een afgescheiden ruimte plaats, waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zullen wij u  vooraf om toestemming vragen.
 • De fysiotherapeut en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er ongewenste situaties ontstaan, zullen wij in overleg een andere fysiotherapeut inzetten of de behandeling beëindigen.
 • Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Als u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Diensten

• Therapieën
• Revalidatie
• Zorgprogramma's
• (Medische) fitness

 • Fysiotherapeut Wageningen

Adres

Medisch Centrum Kortenoord
(2e verdieping)
Binnenhaven 69G 6709 PD
Wageningen

Contact

0317-420 552
info@fytalis.nl