Betalings
voorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en  therapeut.

  • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd.
  • Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, brengen wij bij u in rekening
  • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Als u een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat u niet verzekerd bent of meer behandelingen heeft gehad dan door uw aanvullende verzekering vergoed wordt, ontvangt u  alsnog een rekening voor de gemaakte kosten.
  • Lees uw polisvoorwaarden goed door; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.
  • De rekening moet u binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u ‘in verzuim’ met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  • Als u in verzuim verkeert, dan zijn wij  gerechtigd incassomaatregelen te treffen of derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen dan voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,- alles exclusief omzetbelasting.

Diensten

• Therapieën
• Revalidatie
• Zorgprogramma's
• (Medische) fitness

  • Fysiotherapeut Wageningen

Adres

Medisch Centrum Kortenoord
(2e verdieping)
Binnenhaven 69G 6709 PD
Wageningen

Contact

0317-420 552
info@fytalis.nl